Quinten de Coo

Programmamanager ‘Eerst een Thuis’ – Valente

De vraag

Eind 2022 werd een bestuurlijk akkoord bereikt en het Nationaal Actieplan Dakloosheid geïntroduceerd. Dit heeft als doel dakloosheid in 2030 te beëindigen en zet in op de paradigmashift van opvang naar wonen. Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, zet zich onder andere samen met haar leden de VNG en Aedes in om dit doel te bereiken. Om de leden en partners van Valente optimaal te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen heeft Valente een subsidie gekregen om een ondersteuningsstructuur op te zetten ter versterking van de ambities van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Met het programma ‘Eerst een Thuis’ worden plannen uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid omgezet in actie.

Meer informatie? Contact onze collega Quinten of kijk op https://www.valente.nl/nieuws/van-plannen-naar-actie-het-valente-programma-eerst-een-thuis/

Wat zijn we aan het doen

Binnen Valente heeft Quinten de taak gekregen om als programmamanager invulling te geven aan de ambities uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid met het Valente-programma ‘Eerst een Thuis’. Als programmamanager is Quinten verantwoordelijk voor het opzetten van een ondersteuningsstructuur met als doel het versnellen, opschalen en in gang zetten van de transformatie en het vormgeven van preventie. Om hier gericht invulling aan te geven zijn de volgende werkgroepen opgestart: Preventie & Bestaanszekerheid, Aandachtsgroepen (LHBTIQ+, EU-migranten, Economisch daklozen), Kwaliteit en Wonen. Deze werkgroepen beogen door middel van een jaarplan concrete resultaten te behalen in zowel 2024 als 2025 . Ter illustratie, vanuit de werkgroep EU-migranten wordt de achterban ondersteund bij de implementatie  van een rechtentool. Deze helpt bij het verbeteren van de toegang tot ondersteuning binnen de wettelijke kaders.  

Naast de ondersteuningsstructuur, is Quinten als programmamanager verantwoordelijk voor verantwoording aan Valente en haar coalitiepartners. Maandelijks wordt er een update gegeven tijdens het kernteam overleg, waarbij bestuurders vanuit heel Nederland samenkomen.

Doelen en take-aways

Ondersteuning transformatie

Ondersteunen van leden en coalitiepartijen in het versnellen, opschalen en in gang zetten van de transformatie van opvang naar wonen door het aanjagen en organiseren van campagne- en actiegerichte activiteiten.

Delen van best practices en inzetten op concrete verbeteringen

Tussen leden van Valente en coalitiepartners worden best practices gedeeld die bijdragen aan de transitie.

Opzetten ondersteuningsstructuur

Het opzetten van een ondersteuningsstructuur in de vorm van projectleiders en werkgroepen die bijdragen aan de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid op specifieke onderwerpen.

Meer weten?

Check dan de website www.eersteenthuis.nl

Deze collega’s werkten
mee aan dit project