Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij partzorg, goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan een opdrachtgever levert.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Uit de verbintenis die tussen partijen wordt aangegaan vloeit een leveringsplicht en valt niet aan te merken als een prestatieplicht.

2 Aanbiedingen

2.1 De door partzorg uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.2 partzorg kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is partzorg daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij partzorg anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht partzorg niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 3 Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief of exclusief reiskosten (berekend vanaf woonplaats medewerker) van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen Nederland. In de opdrachtbevestiging wordt vastgesteld van welke optie door partijen gebruik wordt gemaakt. 

3.2 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief dienstreizen, exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, kan partzorg op de volgende momenten haar tarieven aanpassen:

a. Jaarlijks vanaf de datum dat de eerste opdrachtbevestiging is aangegaan;

b. In geval van promotie van een medewerker van partzorg, betrokken bij de uitvoering van de opdracht;

c. Op enig ander moment, indien omstandigheden dit in de visie van partzorg noodzakelijk maken, ingaande een maand nadat de aanpassing aan opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door partzorg aangekondigde verhoging zoals beschreven in art 3, lid 2 onder a-c is zij binnen vijf werkdagen nadat de aanpassing aan opdrachtgever is bekendgemaakt gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de aangekondigde aanpassing in werking zou treden.

3.3 partzorg factureert tweewekelijks op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is twee weken na factuurdatum.

3.4 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is opdrachtgever in verzuim en zal hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

3.5 Wachttijden in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen en/of verstrekken van informatie door het management of medewerkers van opdrachtgever kunnen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4 Vertrouwelijke informatie

4.1 Partijen staan ervoor in dat alle in het kader van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard niet aan derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

4.2 Het door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan partzorg verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever.

4.3 partzorg behoudt zich het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken.

4.4 partzorg behoudt zich het recht voor om de naam en het logo van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.

5 Overname van personeel

5.1 Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken.

5.2 Bij schending van het voorgaande verbeurt partzorg de partijen, na mededeling over het bestaan van de overtreding, een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 25.000 per overtreding, vermeerderd met 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker bij opdrachtnemer (excl. btw).

6 Intellectuele eigendom

6.1 Tenzij anders is overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de door partzorg voor opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, analyses, ontwerpen, documentatie en rapporten, met inachtneming van het in de overige leden van dit artikel bepaalde, bij partzorg of haar licentiegevers.

6.2 Tenzij anders overeengekomen verkrijgt opdrachtgever ten behoeve van zijn organisatie voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door partzorg specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.

6.3 partzorg zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door partzorg zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever partzorg onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan partzorg.
Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan partzorg verlenen om zich, zo nodig in naam van opdrachtgever tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

6.4 Indien in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat de door partzorg ontwikkelde producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van partzorg een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal partzorg het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde dan wel functioneel gelijkwaardige producten ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan wel vrijwaringverplichting van partzorg, wegens schending van intellectuele of industriële eigendom van derden, is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van partzorg voor inbreuken die worden veroorzaakt door het gebruik van de geleverde producten (i) in een niet door partzorg gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door partzorg geleverde of verstrekte zaken of producten of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de producten zijn ontwikkeld of bestemd.

7 Producten van derden

7.1 Indien en voor zover partzorg producten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling aan het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. partzorg zal daarvan aan opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

7.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en partzorg om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

7.3 De aansprakelijkheid van partzorg voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, hiervan blijven alle door partzorg aan opdrachtgever geleverde goederen (zaken en rechten) eigendom van partzorg totdat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van partzorg wegens niet nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever volledig heeft voldaan.

8.2 Opdrachtgever kan slechts dan gebruik maken van de door partzorg gebruikte hulpmiddelen indien dit gebruik bij overeenkomst is voorzien dan wel hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De eigendomsrechten hierop blijven te allen tijde bij partzorg berusten.

9 Medewerking door opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal partzorg tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en voor zover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, deze medewerking verlenen. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen op het gebied van informatietechnologie binnen hun organisaties die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 Indien overeengekomen wordt, dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op een andere locatie dan een vestiging van partzorg worden verricht, verplicht opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en het ter beschikking stellen van middelen aan de medewerker(s) van partzorg, teneinde hen in staat te stellen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

9.3 Opdrachtgever zal partzorg vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van partzorg daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever voldoet en zal steeds blijven voldoen aan al haar verplichtingen uit hoofde van bestaande regelingen ter bescherming van de privacy van personen, met name de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart partzorg voor alle aanspraken van derden wegens schade die deze derden stellen te hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de software en andere door partzorg geleverde diensten, alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

10 Leveringstermijnen

10.1 Alle door partzorg genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt partzorg niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partzorg en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor vertragingen door wachttijden als bedoeld in artikel 3.5 of andere aan opdrachtgever te wijten oorzaken, kan partzorg nimmer worden aangesproken.

10.2 Indien partzorg gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leveringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan partzorg heeft verstrekt.

11 Adviezen

11.1 Indien de werkzaamheden van partzorg (mede) bestaan uit het geven van advies aan opdrachtgever, zal partzorg opdrachtgever naar het beste vermogen adviseren. Adviezen van partzorg voldoen aan de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan een deskundig interim-bureau mag stellen. partzorg garandeert echter niet dat toepassing door opdrachtgever van het advies leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies.

12 Beëindiging

12.1 Indien partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn partijen gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden.

12.2 Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan zijn niet tussentijds opzegbaar.

12.3 Iedere partij is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.

12.4 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 12.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen die prestaties en de daarmee samenhangende betalings- verplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij partzorg ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die partzorg voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12.5 Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk door middel van een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen:

  1. Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken;
  2. De wederpartij heeft surseance van betaling aangevraagd of aan de wederpartij is surseance van betaling verleend;
  3. De toepasselijkheid van titel III van de Faillissementswet wordt uitgesproken;
  4. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins feitelijk beëindigd, anders dan, ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
  5. Handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
  6. De fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet.

In deze gevallen zijn de vorderingen van partzorg onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

12.6 De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals – maar niet beperkt tot – het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter, en – voor zover van toepassing – gebruiksrechten.

13 Verlenging 

13.1 De Opdrachtgever heeft de optie de overeenkomst met partzorg te verlengen indien Opdrachtgever dit aangeeft bij aangaan van de eerste overeenkomst. 

13.2 De opdrachtgever dient uiterlijk 4 weken voor het aflopen van de Overeenkomst aan partzorg door te geven de overeenkomst te willen verlengen, anders komt het recht tot verlenging te vervallen.

13.3 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te verlengen, zal partzorg zich maximaal inspannen om de verlenging te bewerkstelligen, maar kan hier niet aan worden gehouden

14 Aansprakelijkheid

14.1 De totale aansprakelijkheid van partzorg onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of schuld van partzorg, tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst voor de door partzorg te verrichten werkzaamheden bedongen vergoeding (exclusief omzetbelasting). lndien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan bedraagt de maximale aansprakelijkheid per jaar het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) voor de door partzorg te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval bedraagt de totaalvergoeding voor directe schade meer dan € 500.000.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever; redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade; redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade; redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

14.2 De totale aansprakelijkheid van partzorg voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot € 500.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt.

14.3 partzorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij partzorg meldt.

14.4 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens partzorg vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

15 Overmacht

15.1 Een tekortkoming kan niet aan partzorg of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

15.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partzorg geen invloed kan uitoefenen en waardoor partzorg niet in staat is de verplichtingen na te komen.

15.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door partzorg in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

15.4 partzorg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat partzorg zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

15.6 In geval van overmacht, worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.

15.6 Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmachtsituatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

16 Verjaringstermijn

16.1 Voor alle vorderingen jegens partzorg en de door partzorg (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

17 Privacy & Cookies

17.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan partzorg verstrekt, zal partzorg zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

17.2 partzorg handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.  partzorg zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

17.3 De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

17.4 Bij het bezoeken van de website kan partzorg informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

17.5 De informatie die partzorg verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

17.6 partzorg mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

17.7 partzorg mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

17.8 Het is partzorg niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

17.9 partzorg zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

17.10 De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

17.11 De Opdrachtgever gaat akkoord dat partzorg de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

18 Geschillen

18.1 Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ingeval van geschillen, die betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.

18.3 Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.

18.4 Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

19 Klachten

19.1 Klachten ten aanzien van de uitvoering van opdrachten kunnen tot twee weken na het ontstaan van de klacht, schriftelijk worden gemeld bij de directie van partzorg.

19.2  Schriftelijke klachten worden in behandeling genomen door de directie en hierop wordt schriftelijk gecorrespondeerd binnen een termijn van zes weken.

20 Wijzigen Algemene Voorwaarden

20.1 partzorg heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

20.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 

20.3 partzorg zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

20.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

20.5 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

21 Vindplaats

21.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 32145637.