Privacybeleid

partzorg is verwerkingsverantwoordelijke
partzorg is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat partzorg beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Dit geldt voor de gegevens van prospects, opdrachtgevers of sollicitanten.

partzorg, gevestigd aan Driebergseweg 2 3708 JB Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
partzorg verwerkt de volgende persoonsgegevens van prospects, opdrachtgevers of sollicitanten.

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Functietitel
 • Bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam en afdeling
 • Contacthistorie, zoals gespreksaantekeningen
 • CV’s en andere profieldata (gerelateerd aan sollicitaties).

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
partzorg verzamelt persoonsgegevens omdat we u zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten die door partzorg worden aangeboden;
 • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met partzorg;
 • om contact te kunnen hebben en onderhouden met opdrachtgevers, sollicitanten en potentiele relaties

We gebruiken persoonsgegevens die u zelf aanlevert of die wij van u verzamelen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen lastig om u een offerte of de door u gevraagde informatie/documenten toe te sturen, werkzaamheden te verrichten of te factureren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
partzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@partzorg.nl.

Hoelang bewaren wij de gegevens?
partzorg bewaart gegevens niet langer dan nodig. Waar wettelijke regels van toepassing zijn ten aanzien van bewaartermijnen, nemen wij die in acht.

Delen van persoonsgegevens met derden
partzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin borgen we dat de partij die in opdracht van ons werkt, uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandelt. partzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Informatie over cookies vindt u op onze cookies pagina

Uw privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door partzorg. Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die partzorg van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partzorg.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heeft u een klacht hierover? Dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met partzorg, via info@partzorg.nl