5 min leestijd

Blog: Het Integraal Zorgakkoord; wat te verwachten?

Eind 2022 loopt het hoofdlijnenakkoord (HLA) af en daarom is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het nieuwe akkoord; het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit akkoord is recent gepubliceerd en beschrijft de uitdagingen waar de zorg de komende vier jaar tegenaan zal lopen. Daarnaast worden plannen en te ondernemen acties beschreven om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Hieronder lees je in het kort wat er is geleerd van het HLA en wat het IZA gaat betekenen voor het zorglandschap.

Wat hebben we geleerd van het Hoofdlijnenakkoord? 

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft naar aanleiding van het HLA een evaluatierapport geschreven met adviezen voor verbetering voor de komende akkoorden. Een eerste conclusie uit het rapport is dat het eerste HLA verschillende partijen bij elkaar heeft gebracht en dat er in eerste instantie meer grip op de zorgkosten is gerealiseerd. Een positieve ontwikkeling! Echter zijn er bij de opvolgende HLA’s steeds meer partijen en sectoren aan tafel gekomen. Ook zijn er aanvullende inhoudelijke afspraken toegevoegd aan het akkoord. Het evaluatierapport concludeert dat hierdoor de concretisering soms mist. Dit maakt het lastig voor partijen om praktisch vervolg te geven aan een akkoord, zeker als zij niet bij het opstellen van het akkoord betrokken zijn geweest.

Als reactie op dit evaluatierapport is er in het IZA een overkoepelend beleid beschreven. Dus niet meer voor alle sectoren een afzonderlijk akkoord wat kan worden toegespitst op elke sector, zodat er makkelijker gekomen kan worden tot concretere acties.

Wat staat er in het Integraal Zorgakkoord? 

Om de zorg voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden, nu en in de toekomst, moeten de politiek, de zorgsector en de maatschappij gezamenlijk in actie komen. Het IZA beschrijft de afspraken die zijn gemaakt om de houdbaarheid van de zorg te waarborgen. Zoals minister Ernst Kuipers van VWS aangeeft: ‘‘De tijd van samen praten is nu voorbij, het is nu tijd om het samen waar te maken”.

Een centraal thema in het IZA is passende zorg. Passende zorg betekent dat:

  • Er aantoonbaar effectieve zorg geleverd wordt met meerwaarde voor de patiënt en doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen;
  • De zorg gebeurt met en rondom de patiënt;
  • De juiste zorg wordt geleverd op de juiste plek;
  • Er meer wordt ingezet op preventie en de focus niet op de ziekte maar op gezondheid ligt;
  • Er een veilige en prettige werkomgeving wordt gecreëerd voor zorgprofessionals. Want om bovenstaande doelen te bereiken hebben we hen het hardste nodig.

Naast passende zorg is er in het IZA veel aandacht voor samenwerking binnen de regio en tussen verschillende zorgdomeinen. Ook het versterken van de eerstelijnszorg met o.a. meer tijd voor de patiënt, en het voorkomen van zorg door meer in te zetten op preventie spelen een belangrijke rol in het akkoord. Daarnaast zijn er in het IZA afspraken gemaakt om werken in de zorg aantrekkelijk te maken en houden, door onder andere het verbeteren van de carrièremogelijkheden voor zorgpersoneel, verlagen van de werkdruk en het beperken van de administratieve taken.

De komende maanden worden de afspraken uit het IZA door de ondertekende partijen vertaald in concrete acties. Met de partijen die het IZA (nog) niet hebben ondertekend blijft het VWS in gesprek om deze partijen alsnog aan boord te krijgen om er gezamenlijk voor te kunnen zorgen dat onze zorg toekomstbestendig blijft.

Nieuwsgierig naar de inhoud van het IZA? Lees de publiekssamenvatting hier.