Xanne Westra

Leviaan – Interim Bestuursadviseur

De vraag

Leviaan begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden door ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder vallen beschermd wonen, ambulante begeleiding en beschermd thuis, dagbesteding en arbeidsmatige participatie. De bestuursadviseur van Leviaan is de rechterhand van de bestuurder en onderdeel van het managementteam. Het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische en tactische doelen van Leviaan zijn hierin belangrijke werkzaamheden.
De vraag aan partzorg: kunnen jullie de nieuwe bestuurder van Leviaan tijdelijk ondersteunen en adviseren?

Aanpak

Collega Xanne is in juni met de opdracht als interim bestuursadviseur gestart. Samen met de nieuwe bestuurder heeft Xanne de afgelopen maanden aan verschillende trajecten gewerkt. 

Een van deze trajecten was het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenkoers voor Leviaan. Op basis van gesprekken met medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners en externe ontwikkelingen is de strategische ambitie voor Leviaan geformuleerd. De nieuwe strategische ambitie bestaat uit drie pijlers: niemand tussen wal en schip, optimale benutting van menskracht en sterk netwerk rondom de cliënt. Voor de jaren 2024 t/m 2026 zijn de beoogde resultaten geformuleerd om deze ambitiete realiseren. Aan de hand van de koers zijn de kaderbrief en vervolgens een jaarplan voor 2024 opgesteld.  

Een ander traject was het herijken van het functieprofiel van de bestuursadviseur. De komst de nieuwe bestuurder en nieuwe koers waren aanleidingen om de functie en positionering van onder andere de bestuursadviseur onder de loep te nemen. In 2023 is dit traject gestart, in de eerste helft van 2024 verder wordt dit verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 

Naast deze trajecten, ben je als bestuursadviseur betrokken bij het coördineren van het besluitvormingsproces binnen de organisatie, signaleer je belangrijke interne en externe ontwikkelingen en bewaak je de gestelde doelen van de organisatie. Een dynamische en uitdagende functie!

Resultaten

Koers 2024-2026

Meerjarenkoers ontwikkeld samen met alle interne en externe betrokken.

Functie bestuursadviseur

De functie van bestuursadviseur is herzien met de komst van de nieuwe bestuurder en nieuwe koers.

Kaderbrief en jaarplan 2024

De kaderbrief en het jaarplan voor Leviaan zijn opgesteld voor 2024, op basis van de nieuwe koers van Leviaan

Leviaan Rookvrij

Een projectplan en projectgroep opgezet om in 2024 te werken aan het worden van een rookvrije organisatie.

Deze collega’s werkten
mee aan dit project