Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. VIPP is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). VIPP 5 is de opvolger van VIPP-1 en VIPP-2. 

De regeling start op 12 februari en loopt tot 1 januari 2023. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het bedrag dat is vrijgemaakt voor deze regeling betreft 75 miljoen euro verspreid over drie jaar (2020-2022).

In deze blog vind je meer informatie over deze VIPP regeling en een aantal tips van PART zorg!

Voor wie is VIPP 5 bedoeld?

VIPP 5 is bedoeld voor alle instellingen die medisch-specialistische zorg leveren. In tegenstelling tot de eerdere VIPP-regelingen kunnen ook UMC’s en Audiologische centra subsidie aanvragen voor de VIPP 5 regeling. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de branche en het aantal modules waarop ingeschreven wordt (hierover later meer). Informatie over subsidiebedragen vind je hier

Wat is VIPP 5?

VIPP 5 richt zich op het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgorganisaties en PGO’s, en tussen organisaties onderling. Een PGO, wat staat voor Persoonlijke Gezondheidsomgeving, is een online hulpmiddel een biedt een volledig overzicht van gezondheidsgegevens van patiënten/cliënten. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat de patiënt zijn/haar PGO zelf kiest en dat de informatie maar eenmalig hoeft te worden vastgelegd en meervoudig wordt gebruikt. De nieuwe regeling is in lijn met de, in de kamerbrief (december 2018) aangekondigde, aankomende wet- en regelgeving die zorgorganisaties (stapsgewijs) verplicht om digitale gegevens uit te wisselen.

Welke informatie staat er in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving?

In een PGO staan alle medische gegevens op één plek. Het gaat om informatie die ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders over patiënten/cliënten rapporteren. Ook kan je als patiënt zelf gegevens toevoegen, zoals je gemeten bloeddruk. De overheid heeft, middels het MedMij-afsprakenstelsel dat wordt beheert door Nictiz, de gestelde eisen aan functionaliteit en inhoud van het PGO vastgesteld. MedMij is de opgestelde standaard voor het veilig uitwisselen van medische gegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener.

Er zijn momenteel een tiental PGO’s op de markt die voldoen aan de gestelde eisen, maar naar verwachting worden dit er snel meer.

Drie modules

De regeling is opgebouwd uit drie modules waarvan Module A1 en A3 verplicht zijn.

  • Module A1:  De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt;
Figuur 1: Module A1
  • Module A2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patient kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling;
Figuur 2: Module A2
  • Module A3: De instelling kan digitaal de BgZ en correspondentie uitwisselen met een andere instelling.
Figuur 3: Module A3

Tijdlijn

De inschrijving is geopend op 1 maart 2020 en sluit op 30 april 2020.

Module A1 kent twee varianten: Regulier en Versneld. De deadline voor de versnelde variant is 31 mei 2021. De deadline voor de reguliere variant is 31 december 2021.

De deadline voor de Modules 2 & 3 is 31 december 2022.

Figuur 4: Tijdlijn VIPP-5

PART zorg en VIPP 5

De afgelopen jaren is, mede door de VIPP-programma’s, al het nodige in gang gezet in de informatiestromen- en uitwisseling binnen de medisch specialistische zorg. Voorheen werd vaak een patiëntportaal aangeboden met daarin inzicht in de medische behandeling, verslagen en uitslagen. Dit heeft al tot een verschuiving gezorgd in de relatie tussen arts en patiënt. Het is daarom belangrijk om als zorgorganisatie goed te rade te gaan welke gevolgen deze verschuiving heeft gehad voor de interne processen en hoe hier optimaal op in te spelen. Het verplichte gebruik van / samenwerking met een PGO is hier een uitbreiding van en moet een nieuwe gewenning worden binnen zorgorganisaties. 

Het vraagt tijd en energie van zorgorganisaties om informatie uitwisseling tussen PGO en patiënt in zorgprocessen op te nemen. Tegelijkertijd vormt de uitwisseling van gegevens tussen zorgorganisaties een uitdaging wegens de grote afhankelijkheid van de softwareleveranciers en beschikbare interne data architectuur. Echter, met de nieuwe aankomende wet die de uitwisseling verplicht gaat stellen (Module 3) is meedoen met de VIPP 5 regeling de enige logische keuze. 

Om organisaties op weg te helpen hieronder enkele tips voor een succesvolle implementatie van de VIPP modules:
– (Her)activeer het VIPP-programmateam, maar mak het onderdeel van een bestaand programma gericht op informatie-uitwisseling (VIPP is geen doel maar een middel);
– Maak een impact en haalbaarheidsanalyse (op procesniveau) van de VIPP 5 Modules voor de organisatie;
– (Her)ijk de doelen die beoogd worden met de digitale patiëntenomgeving.

Wij denken graag met u mee over de aanpak die het best past bij uw organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Privé: Daan den Boon
Bel: +31 (0)88 01 51 600 of stuur een mail naar: