Nederland levert een hoge kwaliteit van zorg, al sinds 2005 staat Nederland in de top-3 van de Euro Health consumer index. Toch zien we dat de zorgsector voor een grote uitdaging staat: de zorguitgaven (Zorg & Welzijn) zijn gestegen naar 100 miljard euro in 2018 en de verwachting is dat dit blijft stijgen.

Genoemde oorzaken voor de stijgende kosten zijn een stijgende levensverwachting, innovatie in medische technologie, meer ziektebeelden worden chronisch door toegenomen behandelmogelijkheden en steeds mondigere en beter geïnformeerde patiënten. Om de zorgkosten beheersbaar te houden werd er in eerste instantie gedacht in het beperken van kosten, nu verschuift deze trend naar het creëren van waarde voor de patiënt in combinatie met het reduceren van de kosten voor zorg (Value Based Healthcare). Binnen het concept Value Based Healthcare (VBHC) ligt de focus op het verbeteren van de uitkomsten die echt van belang zijn voor patiënten. Een waardevol concept dus!

Wat is Value Based Healthcare precies?

Value Based Healthcare (VBHC) is een concept dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Michael Porter. Hij lanceerde in 2006 het boek Redefining Health Care en gaf daarmee het startsein voor de transitie naar VBHC. Waarde voor de patiënt betekent in de terminologie van VBHC-grondlegger Michael Porter betere behandeluitkomsten in combinatie met een dito klantbeleving tegen lagere kosten (zie figuur 1).

Figuur 1: Patiëntwaarde

Het doel van VBHC is om de waarde van de zorg te maximaliseren in combinatie met het reduceren van de kosten voor zorg. Binnen VBHC worden de uitkomsten van de zorg die de patiënt krijgt centraal gezet. Toenemend bewijs duidt er op dat een aanzienlijk deel van de zorguitgaven wordt uitgegeven aan niet-bewezen of onnodige behandelingen. Daarnaast is er variatie tussen zorginstellingen in behandelmethodes, kosten en uitkomsten. Dit biedt mogelijkheden voor VBHC; een hogere kwaliteit van zorg voor lagere kosten.

Randvoorwaarden VBHC

Voor VBHC zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

  • Informatie – data over de uitkomsten en kosten van de geleverde zorg
  • Benchmarking – systematisch vergelijken van uitkomsten en kosten voor continue verbetering en het creëren van best practices 
  • Vergoeding – een vergoedingsmodel op basis van de gecreëerde waarde voor patiënt
  • Zorgorganisaties – een organisatie die zorgverleners faciliteert om nieuwe kansen en innovaties te benutten en die clinici betrekt in continue verbetering

PART zorg en VBHC

PART zorg heeft al verschillende projecten op het gebied van VBHC uitgevoerd. Wij kijken altijd naar de waarde voor de patiënt, de organisatie en de kosten. Bij het verzamelen van de benodigde informatie voor VBHC is het een uitdaging om de juiste data te verzamelen en uit de systemen te kunnen halen zonder dat de registratielast verhoogt. Ook hierover denken wij altijd mee. 


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bart Dragtsma
Bel: 06 53 55 06 03 of stuur een mail naar: