Overige projecten

PART zorg levert interim- en projectmanagement binnen de hele zorgmarkt. Onderstaande projectvoorbeelden zijn een weerspiegeling van onze expertise en ervaring. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Project: Value2Health


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en Veiligheid, Procesoptimalisatie, IT

Voor de hoofdopdrachtgever ZorgInvest en bijbehorende dochterbedrijven voeren verschillende (technische) PART projectleiders opdrachten uit. Voorbeelden van opdrachten zijn:
– De ontwikkeling van registratiesystemen voor het meten van kwaliteit van de zorg in alle Nederlandse ziekenhuizen;
– De ontwikkeling van dashboards voor het meten en benchmarken van de kwaliteit van de zorg en bijbehorende kosten;
– Techniek voor procesoptimalisatie voor de verificatie van data voor kwaliteitsregistraties;
– Projecten op het gebied van registratie aan de bron;
– Begeleiden van wetenschappelijke commissies voor het selecteren van sets voor het meten van kwaliteit van de zorg
– Inrichten van ICT-infrastructuur in een organisatie;
– Ontwikkeling van apps: bijv. een app die hometrainers aanstuurt via een door een fysiotherapeut bepaalde training, en waarmee trainingsdata opgeslagen wordt zodat fysiotherapeuten op afstand kunnen monitoren wat de voortgang van een patiënt is.

Wilt u meer weten over deze projecten? Neem contact op met Pieter Koster.

Project: Verdieping Marktonderzoek


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Ouderenzorg, Intramuraal, Marketing, Coaching

Als vervolg op een eerder door PART zorg uitgevoerd marktonderzoek binnen een grote VVT instelling is er een Quick Scan gemaakt als objectieve informatievoorziening voor de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Hierbij is inzichtelijk gemaakt hoe het intramurale verpleeghuis ervoor staat, wat de financiële status is en welke diensten, concurrenten en uitdagingen er zijn.
Daarnaast is er ondersteuning geboden aan de Resultaat Verantwoordelijke Managers bij het maken van een meerjarenplan. PART zorg ondersteunde hierbij in de rol van sparringpartner en coach. Deze ondersteuning heeft geleid tot de basis voor een doordacht en toekomstbestendig meerjarenplan voor de verschillende locaties en bedrijfsonderdelen.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Ontwikkeling en implementatie kwaliteitsmanagementsysteem


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en veiligheid

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen een verslavingsinstelling conform de HKZ-toetsingscriteria.
De organisatie heeft in het najaar van 2014 zelf een start gemaakt met het inventariseren van de huidige situatie voor wat betreft HKZ certificering. Begin 2015 is deze inventarisatie door ons verder opgepakt en zijn de kwaliteitsprocessen gecodeerd op prioriteit. Met de prioriteitenlijst als rode draad wordt er gestreefd naar optimalisatie en borging van de interne processen, waardoor de kwaliteitsprocessen een integraal onderdeel vormen van de organisatie. Onze werkzaamheden binnen dit project bestaan in grote lijnen uit het schrijven van beleid, het opzetten van de verbetercyclus, het ontwikkelen van protocollen en procedures, en het begeleiden van medewerkers. Na implementatie heeft een geaccrediteerde certificerende instelling medio juni een externe audit uitgevoerd en kwaliteitscertificaat aan de instelling toegekend.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Projectleider ‘Erbij Horen!’


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Patiëntenvereniging

Het doel van dit project is het achterhalen van concrete tips en tricks voor kinderen met een gehooraandoening om te leren hoe ‘mee te doen’ en deze informatie op een passende manier te verspreiden. De dienstverlening is erop gefocust de projectactiviteiten te coördineren en uit te voeren.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Wendy van der Schoor

Project: Business case Basis GGZ


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Business case, stakeholder en portfolio analyse

Als projectmedewerker is er voor een tweedelijns GGZ-instelling een business case geschreven die antwoord geeft op de vraag op welke manier de instelling haar (nog te ontwikkelen) zorgzwaarteproducten voor de Generalistische Basis GGZ kan laten aansluiten bij de komende introductie van de Generalistische Basis GGZ.
Hiertoe zijn profielen van de vier zorgzwaarteproducten opgesteld en doorgerekend op financiële haalbaarheid. Vervolgens is de potentiële markt in kaart gebracht voor het onderdeel POH-GGZ en zijn de belangrijkste concurrenten beschreven. Daarnaast is het huidige beleid getoetst aan het zorginkoopbeleid van vijf zorgverzekeraars. Tot slot is onderzocht welk beleid gemeenten uitvoeren inzake sociale wijkteams en job coaching/re-integratie.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectmedewerker Zorgprogrammering


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Procesoptimalisatie

Ondersteunende en coördinerende rol in het ontwerp en de implementatie van zorgprogramma’s bij een grote GGZ-instelling. Taken bevatten o.a. het coördineren van overleggen (agenda, notulen, acties), inrichten van processen en het ontwikkelen van instrumenten voor processen. Daarnaast maken ook zorgprogramma overstijgende zaken zoals het ontwikkelen van resultaatmetingen en het opstellen van spelregels deel uit van de dienstverlening.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectleider Procesoptimalisatie Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Procesoptimalisatie

De procesoptimalisatie van de PAAZ heeft een multidisciplinaire insteek. Zowel op het gebied van kwaliteit, bekostiging, logistiek en ICT worden de optimalisatiemogelijkheden in kaart gebracht, waarna deze in overleg met het afdelingshoofd worden geïmplementeerd.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Verenigingsmanager belangenvereniging


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, kwaliteit

Bijdragen aan het bereiken van de strategische doelstellingen van deze belangenvereniging voor implantologie, dat is het doel van deze opdracht. Van belang is om de vertaalslag te maken van strategisch naar operationeel niveau. Taken zijn divers; van het coördineren van overleggen (agenda, notulen, acties), het opstellen van jaarplanningen en strategische agenda’s tot het coördineren van de derde partij certificering.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen