Medisch Specialistische Zorg

PART zorg levert interim- en projectmanagement in de sector Medisch Specialistische Zorg. Onderstaande projectvoorbeelden zijn een weerspiegeling van onze expertise en ervaring. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Project: Add-on geneesmiddelen 2017


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, zorgadministratie, procesoptimalisatie

De projectleider is verantwoordelijk voor de invoering van nieuwe regels met betrekking tot de add-on geneesmiddelen. Per 1 januari 2017 moeten de ziekenhuizen declareren op handelsproductniveau (i.p.v. zorgactiviteiten) en moet de indicatie voor het voorschrijven van de geneesmiddelen op de zorgnota worden vermeld.

De vertaling van de wetswijzing raakt aan verschillende afdelingen in de ziekenhuisorganisaties. Zowel medisch specialisten, zorgadministraties, ziekenhuisapotheek, poliklinische apotheek, verpleegafdelingen en de financiële afdeling zijn hierbij betrokken. Verder is (her)inrichting van ICT een belangrijk aspect. Het proces van registratie en facturatie van add-on geneesmiddelen gaat dus dwars door de organisatie. De projectleiders van PART zorg ondersteunen academische en topklinische ziekenhuizen deze wetswijziging succesvol te vertalen en klaar te maken voor de facturatie per 1 januari 2017.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Wendy van der Schoor of Koen van Lierop

Project: Manager Bureau Kwaliteit & Veiligheid/Projectleider

Dienstverlening:  Interim management, projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en veiligheid, algemene bedrijfsvoering

Het opzetten en inrichten van een geïntegreerd Bureau Kwaliteit en Veiligheid, waarin de huidige losse kwaliteitsafdelingen van drie ziekenhuislocaties in opgaan. Dit Bureau voor Kwaliteit en Veiligheid is niet locatie gebonden en zal concernbreed functioneren. Nadruk ligt op positionering, professionalisering en profilering van het Bureau Kwaliteit en Veiligheid in de nieuwe organisatie. Parallel aan deze projectopdracht werd er operationeel leiding gegeven aan ca. 22 fte. De volgende thema’s stonden centraal: cultuur/verandermanagement, (door)ontwikkeling en uitvoering afdelingsbeleid, NIAZ heraccreditatie, proces indicatorensets kwaliteit, ontwikkeling/implementatie management dashboard kwaliteit, uniformeren van beleid- en werkprocessen over alle locaties.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectmanager zelfonderzoek 2014, Handreiking 2014 en daily auditing

Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering

Verantwoordelijk voor de uitrol en uitvoering van het zelfonderzoek 2014, Handreiking 2014 en daily auditing. Ziekenhuizen en GGZ-instellingen worden complexer, informatiestromen nemen toe en wet- en regelgeving veranderen doorlopend. Als gevolg hiervan verlangt de NZa een zelfonderzoek over de rechtmatigheid van declaraties bij zowel ziekenhuizen als GGZ-instellingen.

De projectmanager ondersteunt ziekenhuizen en GGZ-instellingen door een systeem te leveren dat de processen en registraties op juistheid, volledigheid en tijdigheid controleert. Deze controles stimuleren de organisatie om te veranderen van reactief naar proactief waardoor efficiëntie en kwaliteit een duurzame, positieve impuls krijgen. Bovendien brengen de controles de impact van het zelfonderzoek in beeld, wat gebruikt kan worden voor de reservering en de tussenrapportage. De projectleider is verantwoordelijk voor het sturen op vooraf opgestelde doelen en het creëren en onderhouden van draagvlak binnen de organisatie.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Procesmanager


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Kwaliteit en Veiligheid, Procesoptimalisatie

Verantwoordelijk voor de optimalisatie van logistieke en kwaliteitsgerichte processen (behalen van ZKN keurmerk). De dienstverlening richt zich op de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden, coördinatie van tevredenheids- en effectonderzoeken, in kaart brengen en optimaliseren van toegangs- en doorlooptijden en ontwikkelen van protocollen en procesbeschrijvingen.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Manager bedrijfsvoering


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, zorgverkoop

Als lid van het managementteam verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, contractmanagement, zorgverkoop en sparringspartner van Raad van bestuur. Tevens voor meerdere locaties personeelsverantwoordelijk voor reorganisatie, aanname van nieuwe mensen, verhuizen en opzetten van nieuwe locaties, trouble shouting en onderhouden van samenwerkingsverbanden met huisartsen, zorgorganisaties en derden.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: NIAZ-voorbereiding en coördineren serviceteam

Dienstverlening:  Projectmedewerker
Domein(en):  Procesoptimalisatie, Kwaliteit en veiligheid

Deze opdracht bestaat uit twee deelopdrachten. De eerste deelopdracht is het updaten van de protocollen die betrekking hebben op de afdeling patiëntenadministratie. De tweede deelopdracht betreft het coördineren en professionaliseren van het serviceteam; een onderdeel van de afdeling patiëntenadministratie. Zij beantwoorden schriftelijk en telefonisch vragen van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars over nota’s.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Projectmedewerker Marketing en Verkoop


Dienstverlening:  Projectmedewerker
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Marketing en Verkoop

In opdracht van de Raad van Bestuur zijn zorgportfolio’s voor een regionaal ziekenhuis ontwikkeld. De portfolio’s zijn ontwikkeld voor 22 verschillende specialismen en worden gebruikt bij het maken van strategische keuzes voor het ziekenhuisbeleid. Aanvullende taken waren het uitvoeren van een marktanalyse naar toekomstige zorgvragen en concurrentieanalyse van de omgeving. Uiteindelijk zijn deze producten verwerkt in het vierjaarlijkse beleid van het ziekenhuis.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Teammanager poliklinieken KNO en Oogheelkunde


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Kwaliteit en veiligheid

Leidinggeven aan 31 fte op vier poliklinieken op functioneel en organisatorisch gebied met budgetverantwoordelijkheid. De werkzaamheden bestaan uit het coördineren en plannen van dagelijkse werkzaamheden, actieve bijdrage leveren aan de bevordering van kwaliteit en ontwikkeling van het clusterbeleid en sturen op budgetten en wachttijden. Parallel daaraan zijn enkele business cases geschreven en geïmplementeerd en urgente vraagstukken behandeld en afgesloten.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen