Projecten

Project: Value2Health


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en Veiligheid, Procesoptimalisatie, IT

Voor de hoofdopdrachtgever ZorgInvest en bijbehorende dochterbedrijven voeren verschillende (technische) PART projectleiders opdrachten uit. Voorbeelden van opdrachten zijn:
– De ontwikkeling van registratiesystemen voor het meten van kwaliteit van de zorg in alle Nederlandse ziekenhuizen;
– De ontwikkeling van dashboards voor het meten en benchmarken van de kwaliteit van de zorg en bijbehorende kosten;
– Techniek voor procesoptimalisatie voor de verificatie van data voor kwaliteitsregistraties;
– Projecten op het gebied van registratie aan de bron;
– Begeleiden van wetenschappelijke commissies voor het selecteren van sets voor het meten van kwaliteit van de zorg
– Inrichten van ICT-infrastructuur in een organisatie;
– Ontwikkeling van apps: bijv. een app die hometrainers aanstuurt via een door een fysiotherapeut bepaalde training, en waarmee trainingsdata opgeslagen wordt zodat fysiotherapeuten op afstand kunnen monitoren wat de voortgang van een patiënt is.

Wilt u meer weten over deze projecten? Neem contact op met Pieter Koster.

Project: Verdieping Marktonderzoek


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Ouderenzorg, Intramuraal, Marketing, Coaching

Als vervolg op een eerder door PART zorg uitgevoerd marktonderzoek binnen een grote VVT instelling is er een Quick Scan gemaakt als objectieve informatievoorziening voor de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Hierbij is inzichtelijk gemaakt hoe het intramurale verpleeghuis ervoor staat, wat de financiële status is en welke diensten, concurrenten en uitdagingen er zijn.
Daarnaast is er ondersteuning geboden aan de Resultaat Verantwoordelijke Managers bij het maken van een meerjarenplan. PART zorg ondersteunde hierbij in de rol van sparringpartner en coach. Deze ondersteuning heeft geleid tot de basis voor een doordacht en toekomstbestendig meerjarenplan voor de verschillende locaties en bedrijfsonderdelen.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Ontwikkeling en implementatie kwaliteitsmanagementsysteem


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en veiligheid

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen een verslavingsinstelling conform de HKZ-toetsingscriteria.
De organisatie heeft in het najaar van 2014 zelf een start gemaakt met het inventariseren van de huidige situatie voor wat betreft HKZ certificering. Begin 2015 is deze inventarisatie door ons verder opgepakt en zijn de kwaliteitsprocessen gecodeerd op prioriteit. Met de prioriteitenlijst als rode draad wordt er gestreefd naar optimalisatie en borging van de interne processen, waardoor de kwaliteitsprocessen een integraal onderdeel vormen van de organisatie. Onze werkzaamheden binnen dit project bestaan in grote lijnen uit het schrijven van beleid, het opzetten van de verbetercyclus, het ontwikkelen van protocollen en procedures, en het begeleiden van medewerkers. Na implementatie heeft een geaccrediteerde certificerende instelling medio juni een externe audit uitgevoerd en kwaliteitscertificaat aan de instelling toegekend.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Projectleider ‘Erbij Horen!’


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Patiëntenvereniging

Het doel van dit project is het achterhalen van concrete tips en tricks voor kinderen met een gehooraandoening om te leren hoe ‘mee te doen’ en deze informatie op een passende manier te verspreiden. De dienstverlening is erop gefocust de projectactiviteiten te coördineren en uit te voeren.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Wendy van der Schoor

Project: Business case Basis GGZ


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Business case, stakeholder en portfolio analyse

Als projectmedewerker is er voor een tweedelijns GGZ-instelling een business case geschreven die antwoord geeft op de vraag op welke manier de instelling haar (nog te ontwikkelen) zorgzwaarteproducten voor de Generalistische Basis GGZ kan laten aansluiten bij de komende introductie van de Generalistische Basis GGZ.
Hiertoe zijn profielen van de vier zorgzwaarteproducten opgesteld en doorgerekend op financiële haalbaarheid. Vervolgens is de potentiële markt in kaart gebracht voor het onderdeel POH-GGZ en zijn de belangrijkste concurrenten beschreven. Daarnaast is het huidige beleid getoetst aan het zorginkoopbeleid van vijf zorgverzekeraars. Tot slot is onderzocht welk beleid gemeenten uitvoeren inzake sociale wijkteams en job coaching/re-integratie.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectmedewerker Zorgprogrammering


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Procesoptimalisatie

Ondersteunende en coördinerende rol in het ontwerp en de implementatie van zorgprogramma’s bij een grote GGZ-instelling. Taken bevatten o.a. het coördineren van overleggen (agenda, notulen, acties), inrichten van processen en het ontwikkelen van instrumenten voor processen. Daarnaast maken ook zorgprogramma overstijgende zaken zoals het ontwikkelen van resultaatmetingen en het opstellen van spelregels deel uit van de dienstverlening.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectleider Procesoptimalisatie Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Procesoptimalisatie

De procesoptimalisatie van de PAAZ heeft een multidisciplinaire insteek. Zowel op het gebied van kwaliteit, bekostiging, logistiek en ICT worden de optimalisatiemogelijkheden in kaart gebracht, waarna deze in overleg met het afdelingshoofd worden geïmplementeerd.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Verenigingsmanager belangenvereniging


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, kwaliteit

Bijdragen aan het bereiken van de strategische doelstellingen van deze belangenvereniging voor implantologie, dat is het doel van deze opdracht. Van belang is om de vertaalslag te maken van strategisch naar operationeel niveau. Taken zijn divers; van het coördineren van overleggen (agenda, notulen, acties), het opstellen van jaarplanningen en strategische agenda’s tot het coördineren van de derde partij certificering.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Diedel van Rooij

Project: Assistent zorgverkoper


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Zorgverkoop, Algemene bedrijfsvoering

In opdracht van een grote GGZ-instelling het inzichtelijk maken van en uitvoering geven aan het proces van de zorgverkoop met gemeenten en zorgverzekeraars. Jeugd GGZ, beschermd wonen, begeleiding en dagbesteding gaan over naar de gemeenten en hebben een verschillende indeling in regio’s en planning voor de zorgverkoop met de nieuwe Wmo en Jeugdwet. De taak is het inzichtelijk maken van het inkoopbeleid, de procedures en de deadlines van de gemeenten. Tevens het voorbereiden en schrijven van de offertes.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Lieke Gooskens

Project: Beleidscoördinator zorg (diverse zorgsoorten)


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Strategisch, tactisch en operationeel management

De beleidscoördinator bepaalt het tactisch en operationeel beleid van de zorgverzekeraar. Het tactisch beleid laat de stip op de horizon zien van de verschillende zorgsoorten in een aantal jaren. Dit tactisch beleid wordt per jaar vertaald in een operationeel beleid, wat dé basis vormt waarop de zorgverzekeraar de zorg inkoopt of vernieuwt voor het komende zorginkoop- en polisjaar. Het beleid gaat in op medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten, waarbij verschillende maatregelen, pilots, projecten en afspraken het resultaat zijn.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen.

Project: Zorginkoper Curatieve Geestelijke gezondheidszorg


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Zorginkoop, Ketensamenwerking

Nadruk van de werkzaamheden zijn gericht op de voorbereiding en uitvoering van het zorginkoopproces 2013 binnen en buiten het Representatiemodel en alle administratieve afhandelingen rondom offertes, contracten en financiën. Daarnaast zijn er twee verbeterslagen gemaakt op het gebied van informatievoorziening voor de GGZ op de website en in de contractering van vrijgevestigden in eerste- en tweedelijn.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Zorgcontractering 2015


Dienstverlening:  Interim zorgverkoper
Domein(en):  Zorgverkoop, GGZ

Deze opdracht betreft een middelgrote GGZ-instelling die zowel basis GGZ als specialistische GGZ aanbiedt in het westen van het land. De opdracht bestaat uit het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars voor 2015. Activiteiten zijn het maken van afspraken over zorginhoud en omvang en het onderhandelen met zorgverzekeraars over voorwaarden en tarieven.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Zorgverkoop mondzorg


Dienstverlening:  Interim zorgverkoper
Domein(en):  Zorgverkoop, mondzorg

Deze opdracht betreft het voeren van onderhandelingsgesprekken met alle zorgverzekeraars voor meerdere tandarts-implantologen.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Diedel van Rooij

Project: Add-on geneesmiddelen 2017


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, zorgadministratie, procesoptimalisatie

De projectleider is verantwoordelijk voor de invoering van nieuwe regels met betrekking tot de add-on geneesmiddelen. Per 1 januari 2017 moeten de ziekenhuizen declareren op handelsproductniveau (i.p.v. zorgactiviteiten) en moet de indicatie voor het voorschrijven van de geneesmiddelen op de zorgnota worden vermeld.

De vertaling van de wetswijzing raakt aan verschillende afdelingen in de ziekenhuisorganisaties. Zowel medisch specialisten, zorgadministraties, ziekenhuisapotheek, poliklinische apotheek, verpleegafdelingen en de financiële afdeling zijn hierbij betrokken. Verder is (her)inrichting van ICT een belangrijk aspect. Het proces van registratie en facturatie van add-on geneesmiddelen gaat dus dwars door de organisatie. De projectleiders van PART zorg ondersteunen academische en topklinische ziekenhuizen deze wetswijziging succesvol te vertalen en klaar te maken voor de facturatie per 1 januari 2017.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Wendy van der Schoor of Koen van Lierop

Project: Manager Bureau Kwaliteit & Veiligheid/Projectleider

Dienstverlening:  Interim management, projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en veiligheid, algemene bedrijfsvoering

Het opzetten en inrichten van een geïntegreerd Bureau Kwaliteit en Veiligheid, waarin de huidige losse kwaliteitsafdelingen van drie ziekenhuislocaties in opgaan. Dit Bureau voor Kwaliteit en Veiligheid is niet locatie gebonden en zal concernbreed functioneren. Nadruk ligt op positionering, professionalisering en profilering van het Bureau Kwaliteit en Veiligheid in de nieuwe organisatie. Parallel aan deze projectopdracht werd er operationeel leiding gegeven aan ca. 22 fte. De volgende thema’s stonden centraal: cultuur/verandermanagement, (door)ontwikkeling en uitvoering afdelingsbeleid, NIAZ heraccreditatie, proces indicatorensets kwaliteit, ontwikkeling/implementatie management dashboard kwaliteit, uniformeren van beleid- en werkprocessen over alle locaties.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectmanager zelfonderzoek 2014, Handreiking 2014 en daily auditing

Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering

Verantwoordelijk voor de uitrol en uitvoering van het zelfonderzoek 2014, Handreiking 2014 en daily auditing. Ziekenhuizen en GGZ-instellingen worden complexer, informatiestromen nemen toe en wet- en regelgeving veranderen doorlopend. Als gevolg hiervan verlangt de NZa een zelfonderzoek over de rechtmatigheid van declaraties bij zowel ziekenhuizen als GGZ-instellingen.

De projectmanager ondersteunt ziekenhuizen en GGZ-instellingen door een systeem te leveren dat de processen en registraties op juistheid, volledigheid en tijdigheid controleert. Deze controles stimuleren de organisatie om te veranderen van reactief naar proactief waardoor efficiëntie en kwaliteit een duurzame, positieve impuls krijgen. Bovendien brengen de controles de impact van het zelfonderzoek in beeld, wat gebruikt kan worden voor de reservering en de tussenrapportage. De projectleider is verantwoordelijk voor het sturen op vooraf opgestelde doelen en het creëren en onderhouden van draagvlak binnen de organisatie.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma of Lieke Gooskens

Project: Procesmanager


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Kwaliteit en Veiligheid, Procesoptimalisatie

Verantwoordelijk voor de optimalisatie van logistieke en kwaliteitsgerichte processen (behalen van ZKN keurmerk). De dienstverlening richt zich op de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden, coördinatie van tevredenheids- en effectonderzoeken, in kaart brengen en optimaliseren van toegangs- en doorlooptijden en ontwikkelen van protocollen en procesbeschrijvingen.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Manager bedrijfsvoering


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, zorgverkoop

Als lid van het managementteam verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, contractmanagement, zorgverkoop en sparringspartner van Raad van bestuur. Tevens voor meerdere locaties personeelsverantwoordelijk voor reorganisatie, aanname van nieuwe mensen, verhuizen en opzetten van nieuwe locaties, trouble shouting en onderhouden van samenwerkingsverbanden met huisartsen, zorgorganisaties en derden.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: NIAZ-voorbereiding en coördineren serviceteam

Dienstverlening:  Projectmedewerker
Domein(en):  Procesoptimalisatie, Kwaliteit en veiligheid

Deze opdracht bestaat uit twee deelopdrachten. De eerste deelopdracht is het updaten van de protocollen die betrekking hebben op de afdeling patiëntenadministratie. De tweede deelopdracht betreft het coördineren en professionaliseren van het serviceteam; een onderdeel van de afdeling patiëntenadministratie. Zij beantwoorden schriftelijk en telefonisch vragen van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars over nota’s.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Projectmedewerker Marketing en Verkoop


Dienstverlening:  Projectmedewerker
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Marketing en Verkoop

In opdracht van de Raad van Bestuur zijn zorgportfolio’s voor een regionaal ziekenhuis ontwikkeld. De portfolio’s zijn ontwikkeld voor 22 verschillende specialismen en worden gebruikt bij het maken van strategische keuzes voor het ziekenhuisbeleid. Aanvullende taken waren het uitvoeren van een marktanalyse naar toekomstige zorgvragen en concurrentieanalyse van de omgeving. Uiteindelijk zijn deze producten verwerkt in het vierjaarlijkse beleid van het ziekenhuis.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Teammanager poliklinieken KNO en Oogheelkunde


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Kwaliteit en veiligheid

Leidinggeven aan 31 fte op vier poliklinieken op functioneel en organisatorisch gebied met budgetverantwoordelijkheid. De werkzaamheden bestaan uit het coördineren en plannen van dagelijkse werkzaamheden, actieve bijdrage leveren aan de bevordering van kwaliteit en ontwikkeling van het clusterbeleid en sturen op budgetten en wachttijden. Parallel daaraan zijn enkele business cases geschreven en geïmplementeerd en urgente vraagstukken behandeld en afgesloten.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Beleidsmedewerker kwaliteit en projecten


Dienstverlening:  Interim management, projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en veiligheid, zorggroep, huisartsenpost

Tijdelijke invulling (in verband met zwangerschapsverlof) van deze bestaande functie met als resultaatgebieden: kwaliteits- en veiligheidsbeleid, procesmanagement, beheer & beleid en ondersteunende werkzaamheden. De volgende thema’s staan centraal: zelfmanagement, regionale transmurale afspraken, beweegprogramma CVRM, organiseren van scholingen, patiënttevredenheidsonderzoek, incidentenregeling, begeleiden van werkgroepen en kwaliteit van ketenpartners.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Manager zorggroep (multidisciplinaire samenwerking)


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, ketensamenwerking

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en operationaliseren van samenwerkingsprogramma’s (o.a. Diabetes, COPD, CVRM, Kwetsbare ouderen, POH-GGZ) binnen de zorggroep, waarbij samenwerking en substitutie centraal staat. Daarnaast richt de dienstverlening zich op de aansturing van meerdere projectteams en onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Implementatie integraal kwaliteitssysteem


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en Veiligheid

In opdracht van een ketenorganisatie voor tandheelkundige en tandprothetische praktijken is in het voorjaar van 2013 een start gemaakt met het integraal implementeren van het ISO Zorg en Welzijn keurmerk.

De organisatie heeft als ambitie dat alle bij haar aangesloten tandartspraktijken voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de beroepsgroep. Om dit daadwerkelijk te kunnen aantonen aan verschillende stakeholders (patiënten(organisaties), zorgverzekeraars en overheid) is besloten om alle tandartspraktijken via een top-down traject te begeleiden naar kwaliteitscertificering dat zich via een multi-site constructie zal voltrekken. Na implementatie zal een geaccrediteerde certificerende instelling in het voorjaar van 2015 een externe audit uitvoeren.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Projectmanager Kwaliteit en Veiligheid

Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en Veiligheid

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en verfijnen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, waarbij de voorbereiding op ISO-, HKZ-, of ZKN-certificering centraal staat. Middels een quickscan worden de verbeterpunten geïnventariseerd, waarna de implementatie van de verbeterpunten volgt. Schrijven van beleid, ontwikkelen van procedures en protocollen en het begeleiden van medewerkers staat hierin centraal.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Lieke Gooskens

Project: Praktijkmanager


Dienstverlening:  Interim Management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Kwaliteit en Veiligheid, ICT

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, algemeen management, kwaliteit, onderhandelingen met leveranciers, contractmanagement, HRM en ICT binnen een tandheelkundige praktijk.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectleider implementatie CVRM-zorgprogramma zorggroep


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Eerste lijn, ketenzorg

In opdracht van een grote eerstelijns zorggroep verantwoordelijk voor de inventarisatie, ontwikkeling en implementatie van een nieuw op te zetten zorgprogramma voor CVRM-patiënten. Dit zorgprogramma heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren, waarbij substitutie en kwaliteit van zorg centraal staan. Werkzaamheden binnen dit project: bewaken van de inhoudelijke kaders, leggen van verbindingen tussen de betrokken (keten)partners, onderhandelingen met de zorgverzekeraars en monitoren van de implementatie.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma