Kwaliteit in de VVT sector

Wat kan PART zorg voor u betekenen?

De VVT-sector is behoorlijk in beweging. De laatste jaren zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) acteert scherp en de zorgvraag verandert. De sector ligt onder een vergrootglas en het aantal zorginstellingen binnen deze sector dat onder verscherpt toezicht staat neemt toe. Met andere woorden: Er is een toenemende focus op de kwaliteit van deze sector.

Het nieuwe toetsingskader IGZ en kwaliteitskader verpleeghuiszorg van het Zorginstituut geeft richting over de kwaliteit van zorg en definieert daarmee wat ‘goede zorg’ is. Er zijn binnen VVT-instellingen grote stappen gezet met standaardisatie en protocollen, wat de zorg naar een hoger niveau heeft gebracht. Deze instrumenten bereiken echter hun grenzen er is behoefte aan persoonsgerichte benadering. Er vindt daarmee een verschuiving plaats van verantwoordelijkheid afleggen en meten naar verbeteren en verantwoordelijkheid nemen.

Instellingen worden uitgedaagd om meer vanuit de cliënt te gaan denken in plaats van vanuit de processen van de organisatie. De cliënt centraal stellen heeft een enorme impact op de manier van zorg leveren en vraagt om een cultuuromslag in instellingen.

PART zorg kan ondersteunen bij de inventarisatie tot aan de borging van verbeteringen van kwaliteit binnen de kaders van het nieuwe toetsingskader en heeft ervaring met instellingen die onder verscherpt toezicht staan. Het verbeteren van kwaliteit bestaat uit een aantal onderdelen die in meer of mindere mate relevant zijn, afhankelijk van de bestaande knelpunten. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen en waar de expertise van PART zorg ligt.    

Inventariseren: In kaart brengen van de huidige stand van zaken
PART zorg heeft een quickscan ontwikkeld die de actuele uitdagingen binnen de instelling in kaart brengt en focus en richting geeft voor verandering. De quickscan richt zich op kwaliteit, cultuur en de punten waar de IGZ op controleert. Deze combinatie is bewust gemaakt omdat veel aspecten waar de IGZ op toetst, impliciet of expliciet te maken hebben met cultuur en gedrag van medewerkers. De quickscan maakt gebruik van interviews met verschillende stakeholders en een documentenanalyse.

De quickscan levert:

  • Concrete bevindingen;
  • Advies voor wat betreft mogelijke verbeteracties;
  • Actiegericht plan van aanpak inclusief inschatting van de benodigde tijdsinvestering en prioriteit.

Ontwikkelen: Bouwen aan kwaliteit
Tijdens dit onderdeel wordt aan de slag gegaan met verbeteracties op basis van bijvoorbeeld de quickscan van PART zorg of een eigen uitgevoerde analyse. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van bruikbare protocollen, het opstellen van hanteerbare kwaliteitsdocumenten, het inrichten van een verbetercyclus en het trainen en begeleiden van medewerkers.

Implementeren: Aan de slag op de werkvloer
Wanneer het gaat om het verbeteren van kwaliteit is het belangrijk om concrete, bruikbare instrumenten in te zetten op de werkvloer. Een voorbeeld hiervan is  de Prisma-methode, een veelgebruikt instrument waarmee (bijna) fouten worden geanalyseerd bij een calamiteit of incident. PART zorg heeft de expertise in huis om de PRISMA-analyse uit te voeren wanneer een calamiteit of incidenten zich aandient. Daarnaast kan PART zorg interne scholing verzorgen om uw eigen medewerkers op te leiden tot het doen van een Prisma-analyse.

Een instrument om blijvend de kwaliteit te verbeteren is het doen van interne audits.  Met onze kritische blik en aandacht voor detail komen verbeterpunten aan het licht en ondersteunen wij uw medewerkers bij het oppakken van deze punten.

Onze medewerkers zijn deskundigen op het gebied kwaliteit, het borgen van verbeteringen en het doorvoeren van veranderprocessen en hebben ervaring met verschillende implementatietrajecten.

Afronden: Kwaliteit op orde
Wanneer u de kwaliteit van uw organisatie op orde heeft maar dit graag getoest wil hebben, kan PART zorg de implementatie van verbeteracties toetsen door middel van een proefaudit of risicoinventarisatie. Gekeken wordt of de verbeteracties goed zijn geborgd in het proces zodat de verbeteringen toekomstbestendig zijn. Ook kunnen we uw organisatie ondersteunen bij (her)certificering.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Timon Sibma (timon@partzorg.nl) via 06 2691 4183 of Els-Sophia van Iersel (els-sophia@partzorg.nl) via 088-0151600.