Horizontaal toezicht vanuit het kwaliteitsperspectief

Met behulp van de quickscan horizontaal toezicht (Governance, Risk & Compliance)

Registratie van zorg blijft vragen om grote tijdsinvesteringen van zowel zorgprofessionals als medewerkers. Regelmatige wijzigingen in regelgeving, medewerkers en processen maakt dat fouten in zorgregistratie gemakkelijk worden gemaakt. Hierop controleren en corrigeren kost veel tijd.

De sector is op dit domein sterk in beweging. Hierbij is het doel om te verschuiven naar horizontaal toezicht. Oftewel: een samenwerking tussen zorgverlener en zorgverzekeraar die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) werken samen om horizontaal toezicht vorm te geven.

In maart hebben deze drie partijen de Landelijke set producten Horizontaal Toezicht Zorg vastgesteld. Deze set producten heeft als doel een raamwerk op te zetten om de controledruk en administratieve lasten binnen de zorgsector het hoofd te bieden en om een systeem op te zetten dat gebaseerd is op vertrouwen. De set bevat meerdere producten, waaronder een businesscase en het zogenaamde instapmodel die helpen bij het starten met horizontaal toezicht. De set producten is vorige week toegelicht tijdens het congres Horizontaal Toezicht Zorg in Utrecht.

Als organisatie kunt u vanaf nu aan de slag met deze producten, maar hoe zet u de eerste stap? Dankzij jarenlange ervaring in zorgregistratie enerzijds en het implementeren van kwaliteitssystemen anderzijds heeft PART zorg een quickscan horizontaal toezicht (governance, risk & compliance) ontwikkeld. Gebaseerd op richtlijnen vanuit de ISO 15224-norm en de Landelijke set producten Horizontaal Toezicht Zorg brengt dit twee belangrijke domeinen samen. Continu verbeteren en gebruik maken van de PDCA-cyclus is immers goed bekend binnen zorgorganisaties. Het is de visie van PART zorg om aan te sluiten bij dit kwaliteitsdenken wanneer het gaat over zorgregistratie en horizontaal toezicht. Kwalitatief goede registratie is immers het doel van horizontaal toezicht.

De quickscan van PART zorg zet de onderwerpen van het instapmodel om in concrete vragen, waardoor in korte tijd heel concreet kan worden vastgesteld waar verbetering te behalen valt. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de verdere beweging naar horizontaal toezicht. Het resultaat is een samen ingevuld instapmodel waarmee u het gesprek met uw preferente zorgverzekeraar kunt aangaan.

Cornelis Jan Diepeveen, landelijk projectleider Horizontaal Toezicht Zorg, zei het al tijdens het congres in Utrecht: “Horizontaal Toezicht is maatwerk”. En dat is precies waar PART zorg voor staat. Wij kunnen zowel ondersteunen bij de inventarisatie als de implementatie hiervan.

Voor horizontaal toezicht in uw organisatie is het belangrijk om in ieder geval de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

 • Heeft u genoeg inzicht in uw administratieve processen voor procesgerichte controle?
 • Hoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van het ‘first time right’-principe?
 • Hoe krijgt u uw administratieve lasten zo laag mogelijk?
 • Ondersteunen uw systemen de administratieve processen voldoende?
 • Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ingericht en dragen deze bij aan de optimale inrichting van uw administratieve processen?
 • Wat zijn de grootste risico’s binnen het registratieproces?
 • Welke beheersmaatregelen kan uw organisatie inzetten om de risico’s af te dekken?
 • Zijn de kennis en vaardigheden van uw personeel toereikend om hun rol te kunnen vervullen binnen het concept voor horizontaal toezicht?
 • Wat is de cultuur en het gedrag ten aanzien van horizontaal toezicht binnen uw organisatie?


Hoe werkt de quickscan Horizontaal toezicht (Governance, Risk & Compliance)?

Onze quickscan geeft aan waar u nog kan verbeteren wanneer het gaat over horizontaal toezicht. Vooraf bepalen we gezamenlijk waar uw grootste risico’s liggen, bijvoorbeeld bepaalde specialismen of afdelingen zoals de dagbehandeling of spoedeisende hulp. De quickscan maakt gebruik van interviews met verschillende stakeholders en een specifieke documentanalyse.

Na afronding van de quickscan ontvangt u een inventarisatierapport gebaseerd op het instapmodel van de landelijke partijen met de volgende onderdelen:

 • Concrete bevindingen;
 • Advies voor wat betreft mogelijke verbeteracties;
 • Actiegericht plan van aanpak inclusief inschatting van de benodigde tijdsinvestering en prioriteit.

Na oplevering van het rapport heeft u zicht op de mate van beheersing van horizontaal toezicht en mogelijke verbeteracties die kunnen bijdragen aan verdere kwaliteitsverbetering van uw registratieprocessen.


Bent u benieuwd naar onze aanpak? Wij denken graag met u mee en leggen onze werkwijze uit. U kunt hiervoor contact opnemen met Femke Oldenziel. Femke is te bereiken op 06 4437 8891 of via femke@partzorg.nl.