NIAZ versus JCI

De aandacht voor kwaliteit en veiligheid binnen de zorgsector is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Zorginstellingen moeten laten zien dat zij kwalitatief goede en veilige zorg leveren. Ziekenhuizen kiezen daarbij voornamelijk tussen de NIAZ-accreditatie of JCI-accreditatie. Maar wat zijn nu eigenlijk de overeenkomsten en verschillen? In dit visiedocument zetten we dit voor u op een rijtje.

NIAZ Qmentum
In 2013 heeft het Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen (NIAZ) het Canadese Qmentum-programma omarmd. Daar waar voorheen de nadruk van NIAZ vooral op de aanwezigheid van protocollen lag, verschuift de focus nu primair naar de verleende zorg door de zorgprofessionals. Het gaat erom dat zorgprofessionals doen wat er met elkaar is afgesproken. NIAZ maakt daarbij gebruik van de zogenoemde tracermethodiek, waarbij een patiënt, proces of product wordt gevolgd. In de praktijk betekent dit dat iedereen bevraagd kan worden over zijn werkzaamheden.

NIAZ Qmentum bestaat in totaal uit 20 normenkaders, waarbij per zorginstelling wordt bekeken welke kaders van toepassing zijn. De ruim 2000 normen zijn opgedeeld in 3 niveaus: goud, platina en diamant. Omdat het een nieuwe wijze van accrediteren is, wordt in eerste instantie alleen het gouden accreditatieniveau afgegeven.

In de normenkaders wordt gewerkt met zogenoemde Vereiste Instellings Richtlijnen (VIRs). Dit zijn normen waar 100% op gescoord moet worden. De VIRs gaan onder andere over patiëntidentificatie, veilig opereren en handhygiëne.

De accreditatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Zelfevaluatie: allereerst worden de zorginstellingen gevraagd om een zelfevaluatie te doen. Zo krijgt u als zorginstelling meer zicht op de normen die al behaald zijn, maar ook waar verbetermogelijkheden liggen.
 • Cultuurmeting: een voorwaarde voor het behalen van de accreditatie is het doen van een cultuurmeting. Met een cultuurmeting krijgt u inzicht in de veiligheidscultuur van uw organisatie. Een positieve veiligheidscultuur draagt bij aan een verhoogde patiëntveiligheid. Er zijn verschillende instrumenten voor de cultuurmeting, denk daarbij aan de AHRQ, IZEP of COMPaZ.
 • Interne audits: door middel van interne audits kan gekeken worden hoe de verbeterpunten zijn opgepakt in uw organisatie. Ook kan het gebruikt worden als een eerste kennismaking met de nieuwe auditmethodiek.
 • Externe audit: accreditatie door NIAZ.

In veel organisaties worden kwaliteitsteams/verbeterteams/Q-teams samengesteld om NIAZ in de organisatie onder de aandacht en aan de slag te gaan met verbeteracties.

JCI
In 2012 is het eerste ziekenhuis in Nederland gecertificeerd door de Joint Commision International (JCI). JCI is een van oorsprong Amerikaanse accreditatie die toetst op de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg. JCI heeft met haar ruim 1400 normen een zwaar accreditatie traject en is erkend door de World Health Organization (WHO). Het JCI-kwaliteitskader neemt naast patiëntveiligheid, ook de toegankelijkheid en veiligheid van bezoeker én medewerker als uitgangspunt. In de tracer-methodiek wordt het spoor – een trace – gevolgd die een patiënt aflegt in de zorgorganisatie en daarbuiten.

JCI heeft zes patiëntveiligheidsdoelen die zich richten op de grootste risico’s binnen de gezondheidszorg, denk hierbij aan onderwerpen zoals patiëntidentificatie, valpreventie en medicatieveiligheid. Deze thema’s zijn vergelijkbaar met de VIRs bij NIAZ. Daarnaast zijn er zeven patiëntgerichte standaarden, zes organisatiestandaarden en voor de academische centra zijn er daarnaast nog twee standaarden gericht op onderwijs en onderzoek. In de accreditatie wordt gewerkt met drie beoordelingen: ‘met’ voor behaald, ‘partly met’ voor deels behaald met verbeterpunten en ‘not met’ voor normen die niet behaald zijn.

De accreditatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • GAP-analyse: door middel van de GAP-analyse kunt u de discrepanties tussen het huidige beleid en de accreditatienormen inventariseren.
 • Interne thema tracers: uitvoeren van tracers op diverse thema’s als patiënt tracers en faciliteiten tracers.
 • PDCA-cyclus: opstellen en uitvoeren van een verbeterplan.
 • Mock survey: de mock survey is een jaarlijkse meting van de kwaliteit in uw organisatie en is een moment om de voortgang op verbeterpunten vast te stellen.
 • Accreditatie: externe audit door JCI.

Schematisch zien de accreditaties er als volgt uit:
Beide accreditaties verlopen volgens de tracermethodiek en toetsen of professionals in het ziekenhuis het eigen opgestelde beleid naleven.

Wat bieden wij?

De ondersteuning van PART zorg is gericht op de gezamenlijke focus op kwaliteit. Een belangrijke eerste stap is het bepalen welke norm de basis gaat zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem.

PART zorg ondersteunt zorgorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem, waaronder een systeem gebaseerd op de NIAZ- of JCI-normen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een projectmatige aanpak, waarbij optimale borging van het resultaat centraal staat. De kwaliteit van het eindresultaat – en de borging in de organisatie – is mede afhankelijk van de betrokkenheid, inzet en draagvlak van de medewerkers.

Onze ondersteuning kan bestaan uit:

 • Begeleiding van het hele accreditatietraject
 • Uitvoeren van een quickscan
 • Uitvoeren van een zelfevaluatie/GAP-analyse
 • Uitvoeren van diverse metingen, zoals de cultuurmeting
 • Uitvoeren projectplan, waaronder vertalen van normen naar praktisch beleid
 • Uitvoeren interne audits
 • Begeleiding tijdens accreditatie

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van kwaliteit? Neem contact op met Mirjam Schipper (mirjam@partzorg.nl, 06-57072712) of Liesbeth Osse (liesbeth@partzorg.nl, 06-44376806).