De COVID-19 pandemie, oftewel de corona-crisis beheerst voor het overgrote deel de zorg en de onderlinge gesprekken. Vanuit PART zorg proberen wij waar mogelijk de helpende hand te bieden. Zo ook bij de inkoop van zorg(verzekeraars) en bij de verkoop van zorg(aanbieders). Daarbij verwachten wij dat de corona-crisis mogelijkheden biedt om op een andere manier over de juiste onderwerpen de onderhandelingen te voeren. Namelijk via ons uitgangspunt: 

Met oog voor het eigen belang en respect voor het belang van de ander. 

Vertrouwen is hier het sleutelwoord; vertrouwen zorgt voor begrip en zorgt dat onderhandelingen over de juiste onderwerpen gevoerd kunnen worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan…

We zien diverse ontwikkelingen in deze crisis, waarbij vertrouwen niet het uitgangspunt lijkt te zijn. De NVZ lijkt oprecht blij met de continuïteitsbijdrage, maar gaat wel in gesprek over de mogelijk enorme meerkosten als gevolg van de coronacrisis. In de eerste lijn is men oprecht blij met de hoogte van de continuiteïtsbijdrage, maar worden talloze vragen gesteld die soms geïnterpreteerd kunnen worden als de neiging de ‘mazen in de wet’ te zoeken.
Verzekeraars lijken te willen voorkomen dat partijen omvallen en creëren rust middels de continuïteitsbijdrage. Achteraf gaat men wel bekijken of alles ‘rechtmatig, volgens de regels’ is gelopen. Om daar nu al op in te kunnen spelen wordt de (dreigende) roep om informatie richting aanbieders steeds groter. In het Sociaal Domein, waar de wmo-zorg en de zorg voor onze jongeren onder valt, is een landelijke uitwerking opgesteld. Echter, deze uitwerking is richtinggevend en gemeenten mogen hun ‘couleur locale’ hierop loslaten.
Het resultaat is: veel verschillende uitwerkingen. 

We zien de discussie al ontstaan over administratieve lasten, de onmogelijkheid om gevraagde informatie aan te leveren, de onduidelijkheid waarom het uiteindelijke budget 2020 hoger is dan oorspronkelijk voorzien, zeker gezien de lagere kosten elders in de organisatie als gevolg van uitgestelde zorg. 

Uit ervaring weten we dat het risico dan groot is op het ontstaan van eindeloze rekenkundige exercities door zeer deskundige econometristen, excelleerders-in-excel, cijfermatige goeroes en meer deskundigen die allemaal gelijk lijken te hebben, maar toch niet op één lijn zitten. Als dat de gekozen weg wordt, voorzien we veel ‘file-leed’ waarbij er meer wantrouwen dan vertrouwen lijkt te gaan ontstaan. Partijen blijven met een fikse kater zitten.

Wat is belangrijker in tijden van crisis: Rechtmatigheid of Vertrouwen?

Wat gaat een perfecte registratie ons opleveren? Uren aan werk die ook besteed zouden kunnen worden aan de zorg voor patiënten en cliënten. Laten we ons richten op het vertrouwen; dat aanbieders allerlei initiatieven ontwikkelen om zorg te blijven bieden. En welke initiatieven leveren ons nieuwe inzichten op en kunnen we blijvend inzetten? Een voorbeeld uit de gehandicaptenzorg: Cliënten die voorheen in groepen dagbesteding kregen, ontvangen nu “thuiswerkpakketten”. Voor cliënten die moeite hebben met vaste structuren of overprikkeld raken is dit soms een perfecte oplossing!  

Maar laten we er ook van uitgaan dat verzekeraars, gemeenten en zorgkantoren rust willen creëren, geen partijen willen laten omvallen maar wel enige behoefte hebben aan zekerheid. Hoe kunnen we elkaar daarin vinden?

Corona de brug naar (hernieuwd) vertrouwen

De oplossing is niet 1-2-3 te geven en zal door de specialisten ter plekke moeten worden gezocht. Maar wat zou het mooi zijn als we met elkaar – al dan niet per domein – gaan kijken wat (cijfermatig) logisch is; en daarbij elkaar inzicht te geven in de wederzijdse problematiek. We willen met zijn allen immers zorgen dat aanbieders niet omvallen, dat patiënten goede zorg blijven ontvangen en dat verzekerden geen enorme premiestijgingen voor 2021 tegemoet kunnen zien. Deze epidemie is het moment om samen deze doelstellingen te bereiken; Corona kan de brug naar vertrouwen zijn.

PART zorg biedt graag ondersteuning aan organisaties om deze toekomstgerichte manier van samenwerken te bereiken. Bekijk voor meer informatie deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Loes Sauer
Bel: +31 (0)88 01 51 600 of stuur een mail naar: