Zorg op afstand – de huidige ‘run’ op beeldschermzorg

De huidige crisissituatie zorgt ervoor dat de meeste Nederlanders op dit moment online communiceren. Naast digitaal sociaal contact, zijn ook de online vergaderingen niet meer weg te denken uit werkend Nederland. Deze nieuwe realiteit dwingt ook zorginstellingen om na te denken over het herinrichten van de werksituatie. Waar beeldschermzorg eerst een innovatie voor de toekomst was, is het tegenwoordig niet meer weg te denken uit zorginstellingen. De Stimuleringsregeling E-Health (SET) is het juiste duwtje in de rug geweest om met behulp van deze noodregeling te starten met beeldschermzorg. Deze noodregeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra investeren in digitale zorg op afstand. Het subsidieplafond van SET is op dit moment al bereikt, wat laat zien hoe groot de vraag naar beeldschermzorg  in Nederland is.

Implementatie van beeldschermzorg

Het is een positieve ontwikkeling dat er binnen de Nederlandse zorg massaal aan de slag gegaan wordt met beeldschermzorg. Echter zijn er ook een aantal aandachtspunten waarmee organisaties rekening moeten houden bij de implementatie van beeldschermzorg en de selectie van de beeldscherm oplossing.

Het eerste aandachtspunt is dat er hedendaags massaal overgestapt wordt, zonder dat hier een duidelijk plan achter zit. Van verschillende organisaties ontvangen wij het signaal dat de huidige implementatie van beeldschermzorg wordt gezien als tussenoplossing en dat er geëvalueerd zal worden als het rustiger wordt. Wij begrijpen dat u noodgedwongen, snelle keuzes heeft moeten maken, maar geloven ook dat het van belang is om in de tussentijd efficiënte en duurzame oplossingen voor te bereiden en te implementeren. Kortom, ook in crisistijden moet er verantwoord geïnnoveerd worden. Wij juichen platformen zoals Vitavalley dan ook toe, hier wordt alle bestaande kennis over beeldschermzorg gedeeld en worden organisaties op een toegankelijke manier op weg geholpen.

Het tweede aandachtspunt is dat de landelijke kaders van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet losgelaten mogen worden nu de vraag naar beeldschermzorg toeneemt.  Een valkuil in tijden van crisis is dat er te snel gereageerd wordt en hierbij de kaders van E-health uit het oog worden verloren. Het toetsingskader E-health van de IGJ is opgebouwd uit vijf thema’s (Toetsingskader IGJ, 2019): 

1. Goed bestuur en verantwoord innoveren, het beleggen en nakomen van verantwoordelijkheden; 

2. Invoering en gebruik van E-health producten en diensten. De IGJ verwacht dan ook dat u aantoonbaar met een gedegen proces van start gaat waarbij aandacht voor eisen en wensen, risico’s, training, testen en onderhoud centraal staan;

3. Patiëntparticipatie, niet alleen bij de ontwikkeling maar ook bij de verbetering van de oplossing en beschikbaar stellen hiervan;

4. Samenwerken in het netwerk en elektronisch vastleggen en uitwisselen van gegevens is een van de doelen van E-health toepassingen. Dit vergt transparantie naar alle stakeholders waarvoor dit gebruikt wordt;  

5. Informatiebeveiliging en continuïteit. Bij uitval van beeldschermzorg mag niet de continuïteit van zorg in het geding komen, kwaliteit van zorg moet altijd hoog in het vaandel staan.

Het derde aandachtspunt is de juiste selectie van een beeldscherm oplossing. Zowel de cliënten als zorgverleners zijn eindgebruikers van beeldschermzorg oplossingen. Zij kunnen dan ook het beste formuleren waar de behoeftes liggen. Door de visie van de werkvloer en cliënt mee te nemen in het grote aanbod van beeldscherm oplossingen, wordt er een keuze gemaakt die ook na de huidige crisis door cliënt en organisatie wordt gedragen.

Werkwijze PART zorg – Duurzaam implementeren van een door de organisatie gedragen oplossing.

Onze projectleiders fungeren als de schakel tussen organisatie, eindgebruiker en leverancier. Wij  helpen de zorgorganisatie in een coördinerende en organiserende rol, waarbij wij zowel strategisch de beeldschermzorg helpen positioneren, als de borging binnen de organisatie begeleiden.

Dit doen wij door de organisatie eerst te helpen met de keuze van een passende beeldscherm oplossing. Vervolgens helpen wij u bij de inrichting van werkprocessen en borging hiervan. Ook helpen wij bij het organiseren en geven van scholing en de training van personeel. Tot slot helpt PART zorg u bij de begeleiding van de evaluatie van de beeldschermzorg oplossing en de aanpak van de voortschrijdende verbeterpunten. Met deze werkwijze zorgen wij ervoor dat beeldschermzorg op een efficiënte en duurzame manier binnen uw organisatie geborgd wordt binnen de kaders van de IGJ.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Roos Joosten
Bel: +31 (0)88 01 51 600 of stuur een mail naar: